TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Cung cấp dịch vụ nhân sự các vị trí TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 1. TÀI CHÍNH
  • Giám đốc tài chính
  • Giám đốc phân tích tài chính
  • Chuyên viên phân tích tài chính
  • Nhân Viên Quản Lý Rủi Ro
  • Chuyên Viên Thanh Toán Quốc Tế
  • Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ
  • Nhân Viên Tín Dụng Ngân Hàng
  • Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư
  • Giao Dịch Viên
  • …….
 2. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
  • Kế toán trưởng
  • Trưởng nhóm kiểm toán
  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán viên
  • Kiểm toán nội bộ
  • Kế toán thuế
  • Thủ quỹ
  • …….