SALES

Cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự các vị trí SALES ngành FMCG, ngành bán lẻ, Thương mại Quốc tế

  • Sales man
  • Sales Representative
  • Sales Executive
  • Sale Supervisor
  • Sale Manager
  • Sales Director
  • ………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *